ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมโดยสังเขป

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ได้เปิดทำการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2521 โดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ พ.ศ. 2503 (ม.ศ.) โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการรับนักเรียน ม.ศ.1 และ ม.1 พร้อมกัน
ก่อนการประกาศตั้งโรงเรียน 1 ปี ได้มีการประกาศยกฐานะท้องที่ตำบลห้วยทับทัน ตำบลกล้วยกว้าง ตำบลเมืองหลวง ตำบลผักไหม อำเภออุทุมพรพิสัย ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่า “กิ่งอำเภอห้วยทับทัน” โดยมีนายกาญจน์ ลอยมา ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งและได้มีการร่วมกันของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ โดยการนำของนายกลม จึงตระกูล กำนันตำบลห้วยทับทัน ซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดด้วย ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้เงินงบประมาณ 11,000 บาท ประมาณเดือนมีนาคม 2521 จึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบมุงหลังคาเสาไม้ทุบเปลือก ขนาด 6 x 30 เมตร (ก่อสร้างยังไม่เสร็จคือเริ่มมุงหลังคาเท่านั้น)
วันที่ 27 เมษายน 2521 กรมสามัญศึกษา (เดิม) ส่งนายประพาส ไชยสาร ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ จากโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ สถานที่ตั้งโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อยู่ในเขตบ้านห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมาณ 88 ไร่
ปี 2531 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ค.อมต.สศ)
ปี 2534 เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
ปี 2536 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 1)
ปี 2549 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
ด้านการเรียนการสอน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

  • ครู 42 คน
  • พนักงานราชการ 13 คน
  • ครูอัตราจ้าง 10 คน
  • ครูธุรการ 1 คน
  • ช่างครุภัณฑ์ 3 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
  • อดีตผู้บริหาร เคยมีมาแล้ว 8 คน
  • ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายวิเชียร บุญมาก

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

เป็นรูปพระธาตุสามองค์อยู่ในวงกลม ล้อมรอบด้วยกลีบบัวบาน ด้านบนเป็นประกายรัศมี ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง

คติธรรมประจำโรงเรียน

สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ “ การมีปัญญาก่อให้เกิดความสุข ”

คำขวัญโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา มารยาทงาม

อักษรย่อของโรงเรียน  ห.ว.ค.

สีประจำโรงเรียน

ชมพู – ม่วง

  • สีชมพู หมายถึง ความรัก ความปรารถนา ดี ที่มีต่อกันและพร้อมที่จะประสาน ผนึกกำลังความสามารถ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดีงาม
  • สีม่วง หมายถึง ความสุขุมเยือกเย็น และอ่อนโยน เปรียบประดุจจิตใจของเราที่มี ความสุภาพอ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มองโลกในแง่ดี เป็นมิตร กับทุกคนและปฏิบัติตนเป็นคนดี ของสังคม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

ต้นพิกุล หมายถึง ความมั่นคงอย่างมีคุณภาพของสถาบันและการผดุงรักษาเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย

Statistics

All today visits 45
All yesterday visits 290
All last week visits 3368
All last month visits 17296
All last year visits216894
Today visits 0
All visits 8498
shares