ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7 มกราคม 2565

...
รูปแบบโมเดลโรงเรียนดีสี่มุมเมืองโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
รูปแบบโมเดลโรงเรียนดีสี่มุมเมืองโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

11 ตุลาคม 2564